Všeobecné obchodné podmienky

VEOBECN USTANOVENIA Tieto veobecn obchodn podmienky upravuj prva a povinnosti spolonosti X Tronic, so sdlom Andovsk 10218/25E Nov Zmky 94002. IO: 47999128, DI:. Predvajci je prevdzkovate internetovho obchodu www.xtronic.sk. Kupujcim je fyzick alebo prvnick osoba, ktor sa registruje prostrednctvom internetovho obchodu predvajceho alebo si prostrednctvom neho objedn tovar (alej aj ako "kupujci"). Pouvanm internetovho obchodu predvajceho a potvrdenm objednvky dva kupujci shlas s tmito obchodnmi podmienkami. Orgn dozoru: Inpektort SOI Nitra. OBJEDNVKA 2.1. Kupujci objednva tovar prostrednctvom internetovho obchodu predvajceho, telefonicky alebo mailom. Takto vykonan objednvka sa povauje za zvzn a je v slade so Zkonom o ochrane spotrebitea pri podomovom predaji a zsielkovom predaji v znen neskorch zmien a predpisov chpan ako zmluva uzavieran na diaku. 2.2. Pri kadej objednvke mus kupujci uvies meno a priezvisko, dodaciu a fakturan adresu, telefnne slo, e-mail; fyzick a prvnick osoba podnikate aj IO, DI, I DPH, nzov tovaru, poet kusov, (objednvka prostrednctvom internetovho obchodu predvajceho tieto podmienky spa automaticky). Tieto daje bud v zmysle Zkona o ochrane osobnch dajov pouit iba v rmci obchodnho vzahu medzi predvajcim a kupujcim a nebud poskytnut tretej osobe (s vnimkou osoby zabezpeujcej prepravu tovaru). 2.3. Po doruen objednvky bude tto objednvka zaevidovan v systme predvajceho a vtedy zrove vznik obchodn vzah medzi predvajcim a kupujcim. Najneskr do 24 hodn (v pracovn dni) predvajci over objednvku, spsob dopravy a oznmi mon dodaciu dobu alebo termn odberu, konen cenu a spsob hrady. Od tohto termnu je objednvka pre kupujceho zvzn. 2.4. Kupujci m prvo stornova objednvku bez poplatku do 24 hodn od objednania tovaru bez udania dvodu. Potvrdenie stornovania oznmi predvajci kupujcemu psomnou formou. 2.5. V prpade ak predvajci nevie doda objednan tovar, m prvo takto objednvku zrui. Pokia u bola suma za objednan tovar uhraden, zale ju predvajci kupujcemu nasp bankovm prevodom. Podmienkou platnosti elektronickej objednvky je jej pravdiv a pln vyplnenie. Odoslan objednvka je nvrhom kpnej zmluvy. Kpna zmluva vznik potvrdenm objednvky predvajcim prostrednctvom e-mailu. Odoslanm elektronickej objednvky kupujci zvzne potvrdzuje, e sa oboznmil s tmito obchodnmi podmienkami, a e s nimi shlas. Odoslanm elektronickej objednvky kupujci akceptuje vetky ustanovenia obchodnch podmienok v znen platnom v de odoslania tejto objednvky, taktie i platn cenu objednanho tovaru uveden na internetovej strnke. Vlastncke prvo k tovaru prechdza na kupujceho jeho prevzatm a zaplatenm kpnej ceny. 3. DODACIE PODMIENKY 3.1. Dodacie lehoty s pre rzne druhy tovaru rzne. Termn dodvky alebo odberu tovaru bude vdy oznmen kupujcemu pri overovan objednvky. 3.2. Vo veobecnosti je termn dodvky alebo odberu tovaru od 1 do 14 dn od dtumu overenia objednvky. 3.3. Vo vnimonch prpadoch, ke niektor druhy tovarov nie s skladom, a nie s k dispozcii ani u vrobcov a dovozcov me by dodacia lehota dlhia. 4. CENA, PLATOBN PODMIENKY 4.1. Cena tovaru je uveden na strnke predvajceho. Ceny mu podlieha zmenm. Predvajci si vyhradzuje prvo zmeny cien v nadvznosti na zmeny cien vrobcov a dovozcov. Platn cena tovaru bude vdy oznmen pri overovan objednvky. 4.2. Kupujci uhrdza 50% (zlohovu platbu). 4.3. Pri odovzdvan tovaru plat kupujci zvyn cenu za tovar 50%. 4.4. Spsob dopravy si vol kupujci sm pri vytvran objednvky v internetovom obchode predvajceho alebo pri inom spsobe komunikcie. 4.5. Vka nkladov na dopravu bude vdy oznmen kupujcemu pri overovan objednvky. 5. PREBRANIE TOVARU 5.1. Kupujci sa zavzuje prevzia tovar v dohodnutom termne na adrese uvedenej na objednvke. 5.2. Pri preberan tovaru je kupujci povinn skontrolova fyzick neporuenos a kompletnos zsielky. Pokia je zsielka viditene pokoden a znien, kupujci je povinn bez prevzatia zsielky ihne kontaktova predvajceho a so zasielateskou spolonosou spsa Zpis o kode na zsielke. Akkovek neskorie reklamcie na mnostvo a fyzick poruenie tovaru nebud akceptovan. 5.3. Kupujci nadobda vlastncke prva k tovaru a uhradenm plnej ceny a alch peanch iastok dohodnutch v kpnej zmluve na diaku na et predvajceho. Do doby prechodu vlastnckych prv z predvajceho na kupujceho, ktor m tovar v drbe, m kupujci vetky povinnosti uschovvatea veci a je povinn tovar na vlastn nklady bezpene uschova a oznai ich tak, aby boli za kadch okolnost identifikovaten ako tovar predvajceho. 5.4. Predvajci je oprvnen poadova splnenie zvzkov, najm uhradenie ceny za tovar a to bez ohadu na to, e vlastnctvo k tovaru ete neprelo na kupujceho. 5.5. Nebezpeenstvo kody na tovare prechdza na kupujceho momentom prevzatia kupujcim alebo jeho splnomocnencom. 6. ODSTPENIE OD ZMLUVY 6.1. Kupujci je oprvnen bez uvedenia dvodu odstpi od zmluvy do 14 pracovnch dn odo da prevzatia tovaru. Odstpenie od zmluvy mus by uskutonen psomnou formou, mus obsahova vetky daje sliace k identifikcii tovaru mus by vo vyie uvedenej lehote doruen spolu s tovarom na adresu predvajceho resp. in, ktor predvajci ur. 6.2. Tovar nesmie by pokoden, pouvan, mus by v pvodnom obale a spolu s tovarom mus kupujci odovzda vetky dokumenty tkajce sa predmetnho tovaru (nvod na obsluhu, zrun list, doklad o nadobudnut a pod.), ktor obdral pri jeho kpe. Kupujci shlas a berie na vedomie, e psomnou formou sa v tomto prpade rozumie listina o odstpen od kpnej zmluvy podpsan kupujcim. Tovar sa nevracia na dobierku. Takto zaslan tovar sa neprijma a vracia sp. 6.3. Pri dodran vyie uvedench povinnost kupujceho, predvajci prevezme tovar sp a do 15 dn odo da odstpenia zmluvy cenu zaplaten za tovar alebo preddavok, ktor kupujci uhradil za tovar, vrti kupujcemu vopred dohodnutm spsobom sp. 6.4. Kupujci neme odstpi od kpnej zmluvy uzavretej na diaku najm v nasledovnch prpadoch: a) ak ide o zmluvu, ktorej sasou je aj poskytnutie sluby, ak sa sluba zaala plni so shlasom kupujceho pred uplynutm lehoty na odstpenie od zmluvy b) ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj tovaru alebo sluieb, ktorch cena zvis od pohybu cien na finannom trhu, ktor predvajci neme ovplyvni c) ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj tovaru zhotovenho poda osobitch poiadaviek kupujceho alebo tovaru urenho osobitne pre jednho kupujceho, alebo tovaru, ktor vzhadom na jeho vlastnosti nemono vrti 6.5. Predvajci si vyhradzuje prvo zrui objednvku (odstpi od zmluvy) alebo jej as ak: a) tovar sa nevyrba alebo sa prestal vyrba b) zmenila sa cena dodvatea tovaru c) vystaven cena tovaru bola chybn 7. ZRUKA A SERVIS 7.1. Konkrtne zrun a servisn podmienky s uveden v prslunch zrunch listoch vybranch tovarov, ktor kupujci obdr pri kpe tovaru. 7.2. Vo veobecnosti, pokia v zrunch listoch nie je uveden inak, je zrun doba pre plnenie spotrebiteskch zmlv stanoven na minimlne 24 mesiacov alebo zhora ohranien dtumom spotreby tovaru. Kupujcim je v tomto prpade osoba, ktor nekon v rmci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateskej innosti. Reklamova je mon len tovar zakpen a zaplaten u predvajceho. Pri uplatnen reklamcie je kupujci povinn dorui (pokia to charakter tovaru umouje zastavan tovar) reklamovan tovar ist, mechanicky nepokoden, v originlnom balen, vrtane manulov, zrunho listu, faktry alebo inho dokladu o zaplaten tovaru predvajcemu. Pri uplatnen reklamcie sa kupujci riadi pokynmi uvedenmi v zrunom liste. 7.3. Oprvnenie na zruku zanik v prpade, e k chybe dolo mechanickm pokodenm vrobku, prevdzkovanm vrobku v nevhodnch podmienkach, neodbornou montou, nedodranm prslunch noriem zo strany kupujceho alebo osoby, ktor kupujcemu mont vykonvala, alebo ak bol preveden zsah do vrobku inou ne oprvnenou osobou. Zo zruky s tie vyat chyby spsoben ivelnou pohromou a nesprvnym zaobchdzanm. 7.4. V prpade uplatovania reklamcie sa odpora kupujcemu telefonicky oznmi predvajcemu, e dan tovar vykazuje chybu a akm spsobom sa prejavila. Na zklade tchto informci sa odporu kupujcemu al postup pri vybavovan reklamcie. 8. ZVEREN USTANOVENIA 8.1. Predvajci si vyhradzuje prvo zmeny ceny. Pri zmene ceny predvajci kontaktuje kupujceho. Kupujci m prvo pri takto upravench cench objednvku stornova. 8.3. Kupujci prehlasuje, e pred vyplnenm alebo oznmenm objednvky sa oboznmil s tmito veobecnmi obchodnmi podmienkami a e s nimi shlas. 8.4. Bez ohadu na ostatn ustanovenia zmluvy, predvajci nezodpoved kupujcemu za ul zisk, stratu prleitost alebo iadne in nepriame alebo nsledn straty v dsledku nedbalosti, poruenia zmluvy alebo vzniknut inm spsobom. 8.5. Tieto veobecn obchodn podmienky boli formulovan a ustanoven v dobrej viere, za elom splnenia zkonnch podmienok a prav korektnch obchodnch vzahov medzi predvajcim a kupujcim. V prpade, ak sa preuku kompetentnm orgnom Slovenskej republiky niektor ustanovenia tchto podmienok ako neplatn alebo nevyntiten, a to celkom alebo iastone, platnos a vyntitenos ostatnch ustanoven a zvyn asti prslunho ustanovenia tm zostvaj nedotknut. 8.6. Prva kupujceho (spotrebitea) vo vzahu k predvajcemu vyplvajce zo zkona o ochrane spotrebitea . 634/1992 Zb. v znen neskorch zmien a predpisov a zkona o ochrane spotrebitea pri podomovom predaji a zsielkovom predaji . 108/2000 Z.z v znen neskorch zmien a predpisov, zostvaj tmito podmienkami nedotknut. Prvne vzahy a podmienky tu vslovne neupraven ako aj prpadn spory vzniknut z neplnenia tchto podmienok sa riadia prslunmi ustanoveniami Obchodnho alebo Obianskeho zkonnka. 8.7. Predvajci a kupujci sa dohodli, e plne uznvaj komunikciu na diaku telefonick, faxov (vrtane rune vypsanej objednvky), elektronick formu komunikcie, najm prostrednctvom elektronickej poty a internetovej siete ako platn a zvzn pre obe zmluvn strany. 8.8. Vetky osobn daje poskytnut kupujcim v rmci objednvky tovaru i registrcie prostrednctvom internetovho obchodu ................... s zhromaovan, spracovvan a uchovvan v slade so zkonom . 122/2013 Z.z. o ochrane osobnch dajov. Odoslanm objednvky, resp. uzatvorenm kpnej zmluvy, dva kupujci v slade so zk. . 122/2013 Z.z. shlas predvajcemu so spracovanm, zhromaovanm a uchovvanm jeho osobnch dajov pre ely uzavretia kpnej zmluvy, vybavenia objednvok a svisiacej komunikcie s kupujcim. Kupujci m prvo na prstup k svojim osobnm dajom, prvo na ich opravu, vrtane alch zkonnch prv k tmto dajom. 8.9. Predvajci neposkytuje, nezverejuje a nesprstupuje osobn daje kupujcich iadnej alej osobe, s vnimkou: spolonost zabezpeujcich prepravu tovaru, ktorm s osobn daje kupujcich odovzdvan v minimlnom rozsahu potrebnom na ely doruenia tovaru. 8.10. Shlas so spracovanm osobnch dajov a zasielanm obchodnch informci je udelen na dobu neurit a je mon ho kedykovek zdarma odvola vslovnm a uritm prejavom v psomnej forme adresovanej predvajcemu, a to potou, telefonicky alebo elektronicky na e-mail ...................@.................. Odvolanm shlasu so spracovanm osobnch dajov djde zrove k zrueniu registrcie. 8.11. Kupujci m prvo obrti sa na predvajceho so iadosou o npravu, ak nie je spokojn so spsobom, ktorm predvajci vybavil jeho reklamciu alebo ak sa domnieva, e predvajci poruil jeho prva. Ak predvajci na iados kupujceho odpovie zamietavo alebo na u do 30 dn odo da jej odoslania neodpovie vbec, kupujci m prvo poda nvrh na zaatie alternatvneho rieenia sporu (alej len ARS). Formou ARS mu by rieen iba spory vyplvajce zo zmluvy medzi predvajcim a kupujcim (spotrebiteom) a spory s touto zmluvou svisiace, s vnimkou sporov poda ust. 1 ods. 4 zkona . 391/2015 Z.z. a sporov, ktorch hodnota neprevyuje 20 EUR. Nvrh na zaatie ARS sa podva k subjektu ARS poda ust. 3 citovanho zkona, a to za pomoci k tomu urenej platformy alebo formulra, ktorho vzor tvor prlohu . 1 citovanho zkona. Subjekt ARS me od kupujceho poadova hradu poplatku za zaatie ARS, maximlne vak do vky 5 EUR s DPH. Ak s na ARS prslun viacer subjekty, prvo voby, ktormu z nich pod nvrh, m kupujci. Okrem ARS m spotrebite prvo obrti sa na vecne a miestne prslun veobecn alebo rozhodcovsk sd. Platforma ARS je dostupn na internetovch strnkach: ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm#sthash.t4FXTlGF.dpuf